Vásároljon könyvet mobil készülékével egyszerűen.

Felhasználási feltételek és adatkezelés

1. A szabályzat hatálya

Jelen Felhasználási feltételek és adatkezelési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) a www.balbu.hu 
címen elérhető oldalhoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatásokra és adatkezelésekre terjed ki. 
A Szabályzatnak nincs időbeli hatálya; a Szabályzat módosításáról a Szolgáltató a felhasználókat 
tájékoztatja. A tájékoztatás a módosítás hatályba lépését megelőzően, oly időben történik, hogy a 
felhasználó dönthessen a módosítás elfogadásáról, vagy a regisztrációja törléséről.
Ellenkező kikötés hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, 
melyek az oldalon hirdető harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, 
egyéb kampányaihoz kapcsolódnak. Ellenkező kikötés hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki 
olyan honlapok szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a www.balbu.hu oldalon található hivatkozás vezet.
A Szabályzat hatálya nem terjed ki azokra a kérdésekre, melyeket az Üzletszabályzat rendez 
(így például: vásárlás, panaszok kezelése). A Szabályzat nem ismerteti a vásárlással, fizetéssel, 
és szállítással kapcsolatos információkat.

2. A Szolgáltató személye, a felhasználó

Az adatkezelő a Balbu International Kft. (székhely: 6758 Röszke, Deák Ferenc u. 19. ,elérhetősége: info@balbu.hu), 
az oldal üzemeltetője a Balbu International Kft. (székhely: 6758 Röszke, Deák Ferenc u. 19. , 
elérhetősége: info@balbu.hu) Felhasználó: az oldal szolgáltatásait igénybe vevő személy.

3. A honlap célja

A www.balbu.hu oldal egy webáruház, amely főként könyvek, és egyéb nyomdaipari terméke 
értékesítésével foglalkozik. A www.balbu.hu oldalon elérhető termékek katalógusát
bárki megismerheti és vásárlást végezhet.

4. Az adatkezelés célja és jogalapja

A honlapon folytatott adatkezelés célja a www.balbu.hu webáruházban a felhasználók azonosítása az alábbiak szerint:
− A megadott e-mail cím a kapcsolattartást,
− Az e-mail cím és a jelszó a felhasználó bejelentkezéskor történő azonosítását,
− A lakóhely statisztikai célokat, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és 
egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvénynek való megfelelést szolgálja.
Az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintett hozzájárulása. Bizonyos esetekben, 
elsősorban az adatlapon kötelezően megadott adatok tekintetében, az adatkezelés az oldal 
szolgáltatásai igénybe vételének a feltétele.
Amennyiben a felhasználó elfelejti jelszavát, kérésre a Szolgáltató új jelszót generál, 
melyet elküld a regisztráció során megadott e-mail címre. Az így elküldött jelszót a felhasználó megváltoztathatja.

5. A kezelt adatok köre és megjelenésük az oldalon

A felhasználó kötelezően megadja e-mail címét és jelszavát, amelyek segítségével 
a belépéskor az azonosítás megtörténik. A felhasználó által megadott adatok 
egyikét sem láthatja más felhasználó.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a regisztrációs menü tartalmát 
megváltoztassa, egyes adatmezőket töröljön, vagy újabb adatmezőket hozzon létre, 
különösen, ha ezt a felhasználók igényei, szokásai szükségessé vagy indokolttá teszik. 
A változásokról, legkésőbb azok életbe lépését megelőzően egy héttel, a Szolgáltató a 
felhasználókat e-mailben, vagy a bejelentkezéskor tájékoztatja. A Szolgáltató nem 
változtathatja meg a megadott adatokat.
A fentieken túl egyes szolgáltatásokhoz további adatkezelések kapcsolódhatnak. 
Ezen, önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések részleteiről a Szolgáltató 
minden esetben megfelelő tájékoztatást nyújt.
A vásárlás feltétele, hogy a felhasználó megadja a fizetéssel és szállítással 
kapcsolatos információkat. Ezen adatokat a Szolgáltató a szállítás, a követelései 
érvényesítése érdekében, valamint a felhasználó számára a későbbi vásárlások megkönnyítése érdekében kezeli.

6. Technikai adatok kezelése

A Szolgáltató rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét 
a látogatás kezdő időpontjában, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének
beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített 
adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.

7. Hozzáférés a kezelt adatokhoz

A kezelt adatokat a Szolgáltató csak az érintett kifejezett hozzájárulása, 
vagy törvény rendelkezése alapján teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára. 
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy egyes technikai műveletek céljára
adatfeldolgozót vegyen igénybe.

8. Az adatok Szolgáltató általi felhasználása

A Szolgáltató a felhasználó által megadott adatokat elsősorban a vásárlás során történő azonosítás,
a vásárolt termék kézbesítése, valamint számlázás céljából használja fel.
A 6. pont alapján rögzített technikai adatokat a Szolgáltató összesítve, statisztikai 
célokra felhasználja. E-mail címét megadva, a felhasználó hozzájárult, hogy a Szolgáltató jogosult arra, 
hogy a felhasználónak a megadott e-mail címére a szolgáltatással összefüggő promóciós 
célú elektronikus levelet, vagy reklámot küldjön.

9. Adatkezelés más szolgáltatással való összekapcsolás esetén

Amennyiben a Szolgáltató a www.balbu.hu oldalt összekapcsolja más, általa fenntartott oldallal,
az adatkezelések összekapcsolására csak az érintettek kifejezett hozzájárulása esetén kerülhet sor.
Hozzájárulás hiányában az egyes adatkezelések a felhasználó adatai tekintetében nem 
kapcsolódhatnak össze, abban az esetben sem, ha a felhasználó mindkét adatkezelésben
ugyanazon adatokkal szerepel.

10. Az érintettek jogai, a magánszféra védelme

A felhasználónak jogában áll, hogy adatait a helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa 
nem helyesbíthető adatok helyesbítését a Szolgáltatótól kérje. A felhasználó joga, 
hogy egyes adatait, vagy teljes regisztrációját törölje. A felhasználó tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről.
A Szolgáltató nem tehető felelőssé azért a kárért, amely abból eredt, hogy a felhasználó
adatai védelméről nem megfelelően gondoskodott, így bejelentkezési neve és jelszava 
könnyen megfejthető, vagy azt harmadik személyek tudomására hozta.

11. Felelősség más személyek adatainak kezeléséért

A felhasználók az oldal használata során, más személyek adatait csak akkor hozhatják 
nyilvánosságra, tehetik mások számára hozzáférhetővé, ha ahhoz az érintett személy is hozzájárult.
Az érintett hozzájárulása nem szükséges nyilvános közszereplése esetében, 
vagy az általa korábban korlátozás nélkül nyilvánosságra hozott adatok tekintetében.
Amennyiben bárki tudomást szerez arról, hogy az oldalon reá vonatkozó személyes adatot 
tettek hozzáférhetővé, ezt a Szolgáltató felé jelezheti. Amennyiben az érintettség igazolt,
a Szolgáltató az adatokat törli. A Szolgáltató az érintettség igazolásának hiányában is 
jelezheti a felhasználónak, hogy az általa hozzáférhetővé tett adatok tekintetében hozzá kifogás érkezett.

12. Adatbiztonság

A Szolgáltató minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, 
gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

13. Az adatkezelés időtartama

Amennyiben a felhasználó adatlapja törlésre kerül, az adatokat a szolgáltató rendszere 
három munkanapon belül törli. A felhasználó saját adatait bármikor törölheti.
Amennyiben a felhasználó a Szolgáltató szolgáltatását igénybe véve a honlapon keresztül vásárol,
polgári jogi jogviszony jön létre. Ebben az esetben az adatok kezelésére a 
polgári jog szabályai – így különösen a szavatosságra, az igények érvényesítésére vonatkozó szabályok – is irányadók.

14. A felhasználó felelőssége

A felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat 
során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más 
felhasználók érdekeit sérti. Jogellenes, ha a felhasználó mások személyes adatait 
az érintett hozzájárulása nélkül teszi közzé, vagy hozzászólásaival más becsületét, 
jó hírnevét, szellemi alkotásokhoz fűződő jogait sérti. Minden felhasználó köteles tartózkodni
a rasszista, valamely vallást, vagy kisebbséget sértő megnyilvánulásoktól, továbbá minden obszcén,
trágár, illetve egyéb olyan megnyilvánulástól, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen.
Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely 
az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. A felhasználó köteles:
− Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely az oldal rendeltetésszerű használatában 
másokat akadályozhat, vagy zavarhat;
− Tartózkodni a nyilvános kommunikációban az oda nem illő, egyéb okból zavaró megnyilatkozásoktól; 
hozzászólásdömpingtől, ugyanazon (vagy hasonló tartalmú) üzenet többszöri elküldésétől, ha az más, 
vagy mások zavarására szolgál.
Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Szolgáltató érdekeit sérti.
 Ezen belül a felhasználó köteles tartózkodni az oldal működésének megzavarásától, akadályozásától,
illetve olyan tevékenységektől, amely a szolgáltató üzleti titkainak, általa titokban tartott 
információknak a megszerzésére, felhasználására irányul. A felhasználó nem folytathat olyan tevékenységet,
amely az oldal informatikai biztonságát veszélyezteti, vagy valamely termék, szolgáltatás reklámozására irányul. 
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Szabályzatot sértő felhasználót az oldalról kizárja,
regisztrációját törölje.

15. A Szolgáltató felelőssége, szavatosság kizárása

A Szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás 
zavartalansága és folyamatossága érdekében. Az előző pontokban meghatározott jogosítványait 
(Szabályzat, szolgáltatások megváltoztatása, felhasználókkal szembeni intézkedések, stb.) 
elsősorban ezen célok érdekében gyakorolja, valamint azért, hogy a szolgáltatást a felhasználók
igényeinek megfelelően alakítsa.
A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz a felhasználók adatainak biztonsága érdekében.
A szolgáltatás ingyenességéből adódóan a Szolgáltató nem szavatolja a szolgáltatás szünetmentességét, 
nem tehető felelőssé továbbá a szolgáltatás felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. 
A Szolgáltató az oldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik,
azokért azonban felelőssé nem tehető. A Szolgáltató a felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.
A felelősség jelen pont szerinti kizárása nem érinti a Szolgáltató vásárlásból adódó felelősségét,
polgári jogon, fogyasztók védelmére vonatkozó szabályokon alapul.

16. Jogérvényesítés

A felhasználók adatkezeléssel, az oldal használatával kapcsolatos panaszaikkal, kifogásaikkal
fordulhatnak közvetlenül a Szolgáltatóhoz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges
jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében.
A felhasználó a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatrok nyilvánosságáról 
szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján adatkezeléssel
kapcsolatos jogait bíróság előtt érvényesítheti, valamint panaszával fordulhat a 
Magyar Köztársaság adatvédelmi biztosához. Az adásvétellel kapcsolatos jogvitákra, 
igények érvényesítésére a polgári jog szabályai az irányadók.
Ezekkel kapcsolatban részletesebb tájékoztatást az Üzletszabályzat ad.